Skip links
Cultuur, Sport en Recreatie
Jaarmarkt op het plein Oude Dorp Houten.

Wij zien de gemeente Houten als een groene gemeente, waar het goed recreëren is.
Stichtingen, verenigingen en organisaties die zich inzetten voor het behoud van onze culturele rijkdommen verdienen onze steun. Houten Anders! zet zich in om met inwoners van gedachten te wisselen over het behoud, onderhoud en vernieuwing op het gebied van de culturele vrijetijdsbesteding in onze gemeente. Het is van belang goede afwegingen te maken met betrekking tot ondersteuning, regelgeving en financiële middelen.

Subsidiebeleid

Verenigingen zijn de natuurlijke dragers van de sociale samenhang in de gemeente.
Waar subsidies van belang zijn voor de verenigingen, zijn de verenigingen van belang voor de leefbaarheid in de gemeente. In de afgelopen jaren heeft de gemeente veel moeten bezuinigen op subsidies. De meeste verenigingen hebben creatieve oplossingen gevonden om dit te overleven. Hierbij is de zelfstandigheid enorm vergroot. We gaan anders met subsidie om. Verdere beknibbeling hierop is wat ons betreft onwenselijk. De gemeente moet blijven stimuleren dat inwoners activiteiten kunnen organiseren.
Het cultuurfonds moet worden aangewend voor activiteiten die bijdragen aan laagdrempelige toegang van cultuur en haar uitingen. Ook willen we dat initiatieven waarbij ondernemers en verenigingen samenwerken, meer worden gestimuleerd.
Centrale voorzieningen, zoals de bibliotheek, zijn de afgelopen tijd in een nieuw kader gezet. Zowel inhoudelijk als financieel. Op dit moment bepleiten wij een rustperiode voor deze organisaties, zodat zij aan de nieuwe situatie invulling kunnen geven.

Cultuur

Cultuur is wat onze samenleving bindt in verscheidenheid. Houten Anders! blijft de creatieve vermogens, de vindingrijkheid en de innovatieve kracht van de verenigingen stimuleren. Daarbij geeft Houten Anders! ook ruimte aan educatie en talentontwikkeling.
Wij willen voorwaarden scheppen zodat verenigingen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen blijven nemen en (cultureel) kunnen ondernemen. Houten Anders! ondersteunt daarbij vooral ook nieuwe initiatieven gericht op de (culturele) ontwikkeling van jongeren. Het stimuleren van samenwerking tussen de verenigingen/kunstinstellingen en de recreatieve sector kan cultuur-toeristische meerwaarde opleveren.
De gemeente Houten behoort het cultureel erfgoed te beschermen. De parels in de gemeente Houten en de vele monumenten dienen gekoesterd te worden. In aanvulling hierop dient een beleid te worden gevoerd dat zowel is gericht op behoud als op zorgvuldig beheer.
Houten Anders! zal deze ontwikkelingen bevorderen door te pleiten voor het gezamenlijk faciliteren in middelen en ruimten. Ook willen wij meer culturele evenementen toestaan. Evenementen en tradities moeten worden gekoesterd en gesteund. Evenementen moeten passen in hun omgeving, niet de omgeving aanpassing aan een evenement! Minder bureaucratie bij het organiseren van evenementen en uitingen is hierbij een belangrijk punt. Houten Anders! wil ‘de ontmoeting’ blijven stimuleren!
Op de samenwerking binnen het Slinger-gebied zijn wij trots. De organisatie “Stichting aan de Slinger” blijft een prima basis voor de verdere ontwikkeling van cultureel Houten.
Nieuwe initiatieven dienen kansen te krijgen en waar mogelijk kan de gemeente hierbij een gidsrol vervullen. Bestaande verenigingen en instellingen mogen worden gevraagd om kennis te delen met nieuwkomers.

Sportverenigingen/ accommodaties

De rol die verenigingen vervullen blijft uiterst belangrijk. Bestuurlijk is het wenselijk, dat verenigingen binnen de gemeente blijven samenwerken om goed voorbereid te zijn op maatschappelijke ontwikkelingen. Houten Anders! vindt dat de gemeente daarbij een stimulerende rol moet vervullen.
Gelet op het belang voor de leefbaarheid van de gemeente moeten de verenigingen zoveel mogelijk worden ondersteund via een kwalitatief accommodatiebeleid. In dit beleid moet aandacht worden besteed aan het teruglopen van de ledenaantallen van kleinere verenigingen. Hierdoor wordt ander gebruik van de accommodaties noodzakelijk. Het financiële belang mag niet prevaleren boven het maatschappelijke belang. Er moet oog zijn en blijven op het onderhoud van de accommodaties.

Zwemaccommodaties

Een binnen en buiten zwembad (minimaal 25-meter binnenbad inclusief instructiebad) is een basisvoorziening in onze gemeente. Dit is bij uitstek een voorziening waarvan naast bezoekers van elders, ook de eigen inwoners in alle leeftijdsklassen, individueel of in verenigingsverband, recreatief, sportief en gezond bezig kunnen zijn.

Toerisme en recreatie

Houten Anders! ziet graag dat de aanwezige recreatie verder wordt uitgebreid. Het is van belang dat de aanwezige watersport en dagrecreatie zich sterker profileert binnen de regio. Houten Anders! wil hier graag over in gesprek met inwoners en ondernemers. De recreatie is het meest intensief aanwezig in de kleine kernen.
Bij dit alles geldt voor ons dat de leefbaarheid in balans moet zijn met deze toeristische activiteiten. Recreatie en toerisme moeten ook de leefbaarheid van de eigen inwoners bevorderen.

Evenementen

Evenementen moeten passen in de omgeving en je moet de omgeving niet aanpassen aan de evenementen.

Volg ons