Skip links

28 mei 2019

Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen Windpark Goyerbrug

Op dinsdag 28 mei 2019 stemde Houten Anders! in met de ‘Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug’, maar niet omdat wij geen bedenkingen hebben. De bedenkingen die wij over het verloop van het jarenlange proces hebben, stonden niet ter discussie. De vraag of de gemeente een windpark wilde is jaren geleden al beantwoord. De vraag luidde wél: voldoen de aanvraag en de windmolens aan de kaders die de gemeenteraad ooit stelde? Willen we een windfonds? Staan we het college toe dit windfonds later vorm te geven, op een moment dat dit ook praktisch mogelijk is?

Er waren onvoldoende kaders waar de molens aan moesten voldoen. Hierdoor werd ‘the sky’ letterlijk ‘the limit’. Wie hier dan ‘nee’ op antwoordt, probeert feitelijk de spelregels achteraf aan te passen en verliest de regie. Via het Provinciaal InpassingsPlan zouden de windmolens er dan alsnog komen.  De nee-stem in deze raadsvergadering klonk stoer, maar is in onze ogen een stem tegen het algemeen belang, tegen een betrouwbare overheid richting ondernemers en tegen de omwonenden geweest, omdat deze raadsleden hebben gegokt met de ruime compensatieregeling en het kleine beetje regie dat je nu als gemeente nog kunt hebben. Veel argumenten tegen een windpark gaan bovendien voorbij aan de energieopdracht die wij als gemeente moeten uitvoeren.  

Het debat

Hieronder leest u wat Wayne namens Houten Anders! in de raadzaal heeft gezegd: 

Houten Anders! staat voor een duurzame gemeente. Wij staan naast alle andere energievormen, óók voor windenergie. Toch hebben wij moeite met het verloop van het besluitvormingsproces. 

Jaren geleden, aan het begin van het proces, hebben het college en de gemeenteraad geen kaders meegegeven aan de initiatiefnemer. Hoe hoog mag een windmolen in de gemeente zijn? Hoeveel compensatie is redelijk? Met de kaders die wij hem wel mee hebben gegeven, mogen we onszelf bijna gelukkig prijzen, dat deze initiatiefnemer de omgeving wil compenseren! 

Houten Anders! heeft daarom veel moeite gehad met haar besluit. Wij kunnen ons geen beeld vormen van de overlast die windmolens van 240 meter wel of niet zullen geven. Moet je dan instemmen met zo’n ingrijpend besluit? 

Heeft het überhaupt zin om tegen het voorstel te zijn? Een goede vraag. 

Want wat de raad vandaag ook beslist: volgens de initiatiefnemer komen de windmolens er via een Provinciaal InpassingsPlan (PIP) tóch. Wij achten die kans groot. Het is dus slechts een formaliteit om hier vanavond over te stemmen, terwijl het proces aan alle kanten wringt. Met de kennis van nu, zouden wij dit proces anders doen en kaders stellen. Kaders over de hoogte, kaders voor een participatiemolen, kaders over wat inspraak is en kaders over wat een redelijke compensatie is, omdat wij niet afhankelijk willen zijn van de goodwill van een initiatiefnemer. 

Die goodwill is nu afhankelijk van de financiële ruimte die de initiatiefnemer heeft. De initiatiefnemer loopt een deel van de zogeheten SDE subsidie mis als wij vanavond – als raad – tegen stemmen. De vertraging die dat oplevert zorgt ervoor dat de initiatiefnemer niet de compensatieregeling kan (of wil) geven die hij heeft voorgesteld. Het gevolg is dat de omwonenden de dupe zijn. Ze krijgen niet alleen een windmolen in hun tuin, maar de gemeente heeft geen mogelijkheid om de initiatiefnemer aan zijn woord te houden en de omwonenden te compenseren. 

En wat er ook wordt beweerd, het project in Het Goy blijft in onze ogen experimenteel. Het is niet de eerste keer dat zulke grote molens worden gebouwd, maar wél de eerste keer dat zulke grote molens worden gebouwd dichtbij een dorpskern. Houten Anders! had liever een initiatief gezien met bewezen technologie en een vergelijkbaar windpark in een gelijksoortige omgeving om vooraf meer te weten over effecten op natuur, milieu en de gezondheid van omwonenden. Zou je in het vervolg voorafgaand aan een onderzoek, meer consensus kunnen bereiken over de onderzoeken naar gezondheids-, natuur- en milieueffecten, waardoor zorgen samen en transparant kunnen worden onderzocht? 

Geld vrijmaken voor communicatie hebben we een goede keuze gevonden. Of het geld goed besteed is, blijft de vraag. In het vervolg zouden we graag zien dat deze communicatie niet alleen duidelijk en op tijd is, maar ook ruimte biedt voor feedback en discussie. 

Het feit dat de raad op punten als hoogte, inspraak of compensatie nooit kaders heeft gesteld leidt er vanavond toe dat de gemeenteraad elk redelijk voorstel moet accepteren. Wie dit ontkent, miskent de rol die wij als raad en college hebben gehad in de afgelopen tien jaar. Wij nodigen de raad en het college daarom uit te leren van deze casus. 

Reactie

Wij dienden daartoe onderstaande motie in, waarna wethouder De Groot heeft toegezegd de evaluatie liever tegelijk met de gesprekken over de Regionale Energie Strategie (RES) in te plannen. Op zich kunnen we daar mee leven, dus we zullen de wethouder aan haar toezegging houden. 

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR de Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen Windpark Goyerbrug.

Motie ingediend door Houten Anders!:

[018-2019] Verworpen motie, evaluatie proces college en raad besluitvorming

Andere moties:

[015-2019] Verworpen motie, aantoonbaar maken draagvlak

[017-2019] Aangenomen motie, aanpassing compensatie 500 tot 1000 meter

Meer informatie

Klik hier voor het raadsvoorstel, amendementen en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Volg ons