Skip links

Economie & Financiën

Foto van het gebouw van De Munt in Houten.

Economie

De landelijke overheid heeft gemeenten de opdracht gegeven om de arbeidsdeelname te vergroten. Daarom kiezen wij er voor om vooral in te zetten op meer passende werkgelegenheid. De bestaande bedrijvigheid moeten we behouden en we stimuleren nieuw en vernieuwend ondernemerschap.

Consumenten zullen steeds vaker via internet winkelen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers om tijdig op deze ontwikkelingen in te spelen. Daar waar de overheid een rol kan spelen, zal Houten Anders! de gemeente aansporen voortvarend op te treden en beslist geen belemmerende factor te zijn.

Een voorbeeld kan zijn, dat wij pleiten voor een soepeler bestemmingsbeleid, zodat ondernemers meer vrijheid hebben om te ondernemen. Deze versoepeling mag niet nadelig zijn voor de inwoners van Houten. Voor Houten Anders! betekent dit:

 • Stimuleren van werkgelegenheid in de kleinschalige dienstverlening.
 • Stimuleren van de verzorgende en de recreatieve sector.
 • Agrarische bedrijven ondersteunen en waar nodig de ombouw van deze bedrijven naar andere inkomstenbronnen bevorderen.
 • Vrije keuze voor ondernemers in de detailhandel om op zondag open te zijn.
 • Actief meedenken met organisaties om zich te kunnen vestigen in de gemeente.
 • Naast aantrekken, ook behouden van aantrekkelijke werkgevers. Wij betrekken hen vroegtijdig bij economische en maatschappelijke vraagstukken en communiceren helder.
 • Bij het vaststellen en herzien van bestemmingsplannen actief vooruitdenken en wensen van ondernemers al voor de planfase inventariseren.
 • Zorginstellingen in Houten vragen blijvende aandacht van ons bestuur. Deze instellingen dragen naast hun hulp aan mensen met een handicap en ouderen bij aan de werkgelegenheid binnen de gemeente.
 • Wonen en werken in of in de nabijheid van de woonplaats is een duurzaam streven. Het is daarom belangrijk te blijven investeren in de bestaande bedrijfsterreinen. Het aantrekkelijk maken (en houden) is essentieel om werkgelegenheid te behouden en nieuwe ondernemingen aan te trekken.

Financiën

De uitgaven van een gemeente zijn heel divers en worden vooral bepaald door het Rijk (opgelegde taken en wetgeving) en door de ambities van de gemeente. Alleen op die ambities heeft de gemeenteraad invloed.
Houten Anders! staat voor een gezond financieel beleid, waarbij de inwoners en bedrijven niet als sluitpost van de rekening mogen opdraaien. Om dit doel te bereiken hanteren wij de volgende principes:

 • Een sluitende meerjarenbegroting.
 • De begroting moet ruimte bieden voor onvoorziene uitgaven en nieuw investeringsbeleid.
 • De onderhoudsbudgetten voor wegen, plantsoenen, straatverlichting, sportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen worden gebaseerd op meerjarige onderhoudsprogramma’s en gekoppelde onderhoudsfondsen.
 • De gemeentelijke heffingen (rioolrechten, afvalstoffenheffingen, legesgelden etc.) moeten kostendekkend zijn.
 • Het moet voor inwoners transparant zijn hoe het belastinggeld wordt besteed en daar moet men ook verantwoording over afleggen.
 • De gemeente mag belastingtarieven niet automatisch aanpassen, maar zij moet de tering naar de nering zetten om belastingtarieven gelijk te houden of te verlagen.
 • De uitvoering van de gemeentelijke taken moet doelmatig worden georganiseerd en ook mogen taken worden heroverwogen.
 • Samenwerking met de regio is een manier om kosten te besparen.
 • Houten Anders! zal bij deze keuzes de leefbaarheid van de gemeente vooropstellen, uiteraard binnen een verantwoord financieel kader. Bewoners worden wat Houten Anders! betreft actief betrokken bij het maken van keuzes.

In bepaalde gevallen mag het tempo van besluitvorming daaronder lijden, indien dit leidt tot breder gedragen beslissingen.

Omdat ook de komende raadsperiode veel over geldzaken gesproken gaat worden, blijft Houten Anders! pleiten voor zorgvuldige procedures waarbij debat en beslissing niet meer op dezelfde avond plaats vinden.

Volg ons