Skip links
Zorg en Welzijn
Haltnahuis Houten in de lente

Gemeenten moeten de participatiewet uitvoeren en mensen begeleiden naar werk. Bevordering van participatie moet niet leiden tot meer bureaucratie of verkilling. Het moet energie opleveren! Wij zetten ons in voor duidelijke en transparante processen rondom beleidsparticipatie en burgerinitiatieven. Wij willen dat inwoners en ondernemers geprikkeld worden om actief te zijn in de samenleving. Persoonlijk contact is daarbij van groot belang. Daarnaast vinden we het stimuleren van initiatieven vanuit buurthuizen en verenigingen, vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages belangrijk.
Houten Anders! is voorstander van een integraal beleid met maatwerk bij de aanpak van problemen in de privésfeer: één gezin, één plan, één regisseur. In dit beleid gaat aandacht komen voor de ketenbenadering waar professionals vanuit maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, familieleden (mantelzorgers) en andere mensen binnen het persoonlijk netwerk gaan samenwerken. Deze ketenbenadering gaat ervan uit dat de leefsituatie van de inwoner centraal staat. Hierbij blijft maatschappelijke opvang in de toekomst van belang en staat niemand er alleen voor als dit netwerk ontbreekt.

 

Armoedebeleid

De bezuinigingen op het sociaal domein zullen iedereen raken. Toch zal de gemeente in haar lokale beleid blijvend aandacht moeten besteden aan integrale schuldhulpverlening. De actieve houding van de gemeente helpt mensen met uitkering een stap vooruit te zetten of niet verder in schulden te raken. Minder draagkrachtige inwoners dienen reëel en naar vermogen te worden ondersteund.
Houten Anders! pleit voor een Wal- en schip beleid: Mensen die in relatieve armoede leven en niet in aanmerking komen voor hulp via de kanalen die er nu zijn, moeten worden begeleid naar zekerheid. Daarbij valt op te merken dat Houten ten opzichte van regiogemeenten strengere inkomenseisen stelt aan hulp. Dit moet gelijk worden getrokken.
Armoedebestrijding blijft nadrukkelijk onze aandacht houden. Houten Anders! zal hierop toe blijven zien. Hoewel de crisis over is, zullen mensen (tijdelijk) in de problemen kunnen komen. Het beleid moet inwoners zo lokaal mogelijk hulp bieden en dus moet er goed worden samengewerkt tussen de verschillende organisaties die zich inzetten voor de Houtenaren met geldzorgen. Houten Anders! is zich ervan bewust dat gebrek aan betaalbare woonruimte hierbij voor Houten een specifiek aandachtspunt is. We pleiten daarom voor een actief beleid, in samenspraak met verhuurders, projectontwikkelaars en het bedrijfsleven om snel betaalbare woningen bij te bouwen.
We zien dat particuliere initiatieven zoals de voedsel- en kledingbank een steeds belangrijkere rol vervullen en bekender worden. Al deze organisaties moeten een volwaardige partner van de gemeente Houten worden.

 

WMO

Landelijk wordt zorg steeds meer in geld uitgedrukt en vindt individualisering plaats. Bovendien worden financiële middelen schaarser. Gemeenten zijn sinds 2014 verantwoordelijk voor de WMO en de jeugdzorg. Houten Anders! maakt zich sterk voor een duidelijk en goed doordacht WMO-beleid, waarbij alle partijen binnen de Houtense samenleving aan bod komen en niemand buiten de boot valt.
In de komende jaren zal de zorgvraag door vergrijzing veranderen. Mensen kunnen en willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. De vraag naar aanpassingen in de woning en hulpmiddelen zal groter worden. Houten Anders! pleit ervoor dat vroegtijdig rekening wordt gehouden met de toename van de gedifferentieerde zorgvraag van deze inwoners. Het is belangrijk dat gemeentelijke ondersteuning met sociale voorzieningen blijven bestaan.
Houten Anders! wil bereiken dat in de gemeente voldoende zorgcomplexen en levensloopbestendige woningen aanwezig zijn. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in Houten. We staan achter het initiatief om ouderen te stimuleren naar een kleinere woning te verhuizen met hulp en een verhuisvergoeding. De Houtense zorginstellingen vragen blijvende aandacht van het gemeentebestuur. Deze instellingen vormen behalve de hulp aan gehandicapten en ouderen, ook een groot deel van de werkgelegenheid in onze gemeente.

 

Jeugd- en jongerenbeleid

De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale jeugdbeleid. Houten Anders! is van mening dat de samenwerking en communicatie tussen gemeente, politie, jongerenwerk en onderwijs optimaal moet zijn. Hierbij is het nodig om het doel van het jeugdbeleid voorop te stellen. Het is belangrijk dat optimale ontwikkelingskansen voor alle jeugdigen worden gecreëerd en voorzieningen worden versterkt. Dit om problemen te beheersen en beter nog, te voorkomen.
De gemeente voert de regie in het jeugdbeleid. Deze regie moet volgens Houten Anders! worden toegespitst op het duidelijk afbakenen en specificeren van de taken van samenwerkende organisaties. In het preventief voorkomen en beheersen van problemen is een maandelijks casusoverleg een goed hulpmiddel. Aandachtspunt hierin is de voorlichting over alcohol en drugs. Daarnaast dienen jongeren zelf vroegtijdig betrokken te worden bij het jeugdbeleid.
Houten Anders! gaat graag met jongeren in gesprek op de scholen om tenminste de jeugd ook een stem te geven in de raad. Houten Anders! zet zich in om voldoende speelvoorzieningen te hebben en te houden voor de jeugd.
Schoolbesturen moeten meer vrijheid krijgen om gelijke kansen voor iedereen te creëren. Houten Anders wil verbinding zoeken met de schoolbesturen en met hen in gesprek gaan over deze kansen.
De tendens tot het oprichten van brede scholen is een goede ontwikkeling waar we aan mee willen werken. Tegelijkertijd vinden wij het zorgelijk dat met deze tendens de kans bestaat dat basisscholen uit de kleine kernen verdwijnen, om via concentratie een brede school mogelijk te maken. De leefbaarheid van de gemeenschappen komt hiermee in het geding.
Wij willen initiatieven, zoals gezamenlijk vervoer of anderszins veiligheid bevorderende activiteiten, ten volle ondersteunen.

 

Vrijwilligerswerk & Mantelzorg

Houten Anders! wil dat de gemeente Houten een duidelijk sociaal gezicht heeft. Wij streven ernaar dat inwoners en ondernemers van Houten naar vermogen deelnemen aan die verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de gemeente faciliteert in een goede infrastructuur om die participatie mogelijk te maken. Anderzijds is het belangrijk om verwachtingen vanuit instellingen en gemeente met betrekking tot participatie duidelijk te communiceren om deze netwerksamenleving blijvend te stimuleren. Bovendien mag van de gemeente worden verwacht, dat zij voortdurend haar waardering laat blijken voor de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers.

Volg ons